Kontakt i CV

Jeśli ktoś chce się skontaktować w sprawie
– posługi duszpasterskiej,
– pomocy duchowej,
– konsultacji naukowej,
proszę napisać e-mail. Adres: lucjandyka@wp.pl

Urodzony się 24 lipca 1976 r. w Rzeszowie. Pochodzi z Zaborowa (podkarpackie); tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. W latach 1991-1995 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, gdzie złożył egzamin maturalny. Po odbyciu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i uzyskaniu magisterium z teologii, 9 maja 2002 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk JE Ks. Bpa Kazimierza Górnego. Pracował jako wikariusz w parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie (2002–2004). W latach 2004–2013 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie uzyskał magisterium z muzykologii (2009), licencjat z filologii klasycznej (2010), magisterium z filologii klasycznej (2012) oraz doktorat nauk humanistycznych w zakresie muzykologii (2013) pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Roberta Bernagiewicza. W roku akademickim 2013/2014 był asystentem w katedrze Teorii i Historii Muzyki Średniowiecza Instytutu Muzykologii KUL. Od 2013 r. jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym i Diecezjalnym Studium Organistowskim w Rzeszowie. W latach 2013-2018 prowadził zajęcia w Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie. Prowadził także wykłady na Podyplomowych Studiach Monodii Liturgicznej na UPJPII w Krakowie. W latach 2013-2018 był duszpasterzem akademickim „Emaus” oraz wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. W latach 2018-2021 był duszpasterzem akademickim „Wieczernik ” oraz wikariuszem w parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie. Od 2014 r. jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. W 2017 r. w wyniku wyborów nowego zarządu SPMK objął funkcję prezesa SPMK (obecnie II kadencja). Od 2016 do 2021 r. był nauczycielem języka łacińskiego w Nowicjacie Zakonu Pijarów w Rzeszowie. Od 2017 r. pełni także posługę spowiednika u sióstr zakonnych. Obecnie jest wikariuszem parafii pw. Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie. Jest członkiem Komisji Liturgicznej Diecezji Rzeszowskiej.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii i historii muzyki antyku i wczesnego średniowiecza. Zajmuje się przekładem greckich i łacińskich traktatów z zakresu teorii muzyki. Drugim obszarem zainteresowań jest muzyka kościelna, zwłaszcza w zakresie prawodawstwa oraz chorału gregoriańskiego i harmonizacji modalnej.
Działalność duszpasterska, obok posługi w parafii i pośród studentów, od wielu lat związana jest z Domowym Kościołem. W parafii pw. Św. J. . Pelczara opiekuje się Kręgami Rodzin, grupą Spotkań Małżeńskich oraz Wspólnotą „Drzewo Życia ” Od 2005 r. corocznie prowadzi Ogólnopolskie Rekolekcje dla Starszych Małżonków. Od 2021 r. pełni funkcję odpowiedzialnego za formację Dziewic Konsekrowanych Diecezji Rzeszowskiej.
Od 2015 r. odkrywa i stara się żyć duchowością karmelitańską, obecnie jako członek wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (OCDS) – Rzeszów-Wschód.
W 2019 r. ukończył 2-letnie studium w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie.

Publikacje

Publikacje naukowe i popularnonaukowe:

Artykuły:
2007
1. L. Dyka, K. Łazar, M. Marczak, Datowanie i określanie proweniencji polskich rękopisów liturgicznych w oparciu o repertuar muzyczny, Additamenta Musicologica Lublinensia 3(2007), s. 169-228.

2008
2. L. Dyka, Z historii organum. Nauczanie anonimowego traktatu Ars organi, Ottoboni lat. 3025, Additamenta Musicologica Lublinensia 4(2008), s. 55-104.

2009
3. L. Dyka, G. Zamoyski, Nieznany pergamin ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Prace Historyczno-Archiwalne, 21(2009), s. 207-218.

2016
4. L. Dyka, Organy w traktatach muzycznych antyku i wczesnego średniowiecza, Musica Ecclesiastica, 11(2016), s. 11-31.
Czytaj całość.

5. L. Dyka, Motyw uwielbienia Stwórcy w muzycznych traktatach antyku i średniowiecza, w: Stań się! Święto Boga Ojca Stworzyciela, Kraków 2016, s. 267-282.
Można zakupić.

2017
6. L. Dyka, Mensura instrumenti organici – czyli jak strojono organy w X w.?, Musica Ecclesiastica, 12(2017), s. 37-53.
Czytaj całość.

7. L. Dyka, Po co jest muzyka?, Anamnesis, Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, 91(2017), s. 58-66.
Można pobrać ze strony Wydawnictwa.

8. L. Dyka, Kompozytor współczesnej muzyki liturgicznej a dokumenty Kościoła, w: Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara (red. J. Skorek-Münch), Rzeszów 2017, s. 13-22.

9. L. Dyka, Cechy duchowości Wojciecha Kilara i ich wpływ na twórczość kompozytorską, w: Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara (red. J. Skorek-Münch), Rzeszów 2017, s. 57-61.

2018
10. L. Dyka, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej – w trosce o świętość służby Bożej, Homo Dei 3(2018), s. 24-32.
Można zakupić.

11. L. Dyka, Smutek w muzyce, Głos Karmelu, 6(84) 2018, s. 18-19.

2019
12. L. Dyka, Władysław Cyrbes – zapomniany kompozytor z Zaborowa, Musica Ecclesiastica, 14(2019), s. 11-17.
Czytaj całość.

2020
13. L. Dyka, Pośpiech wrogiem ducha liturgii, Homo Dei 3-4(2020), s. 200-210.
Można zakupić.

14. L. Dyka, Muzyka liturgiczna w rytmie roku kościelnego, Viriditas Musicae, t. II, Katowice 2020, s. 23-33.

Książki:
2015
Kasjodor, Institutiones musicae. Zasady muzyki, z języka łacińskiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył oraz słownik sporządził L. Dyka, Rzeszów 2015. [209 ss.]

Można zakupić.

Kasjodor

Publikacje duszpasterskie:

2015
1. L. Dyka, Myśli do homilii na niedziele i święta. Dla młodzieży (XXVII, XXVIII, XXIX i XXX niedziela zwykła), Homo Dei 3(2015), s. 193-197.
Można zakupić.

2. L. Dyka, Homilie na XVI, XVII i XVIII niedzielę zwykłą, w: Homilie dla młodych na rok C, Kraków 2015, s. 78-84.
Można zakupić.

3. L. Dyka, Nauka wymaga prawdy, Gazeta Uniwersytecka pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, 7-8(2015), s. 10.
Czytaj całość.

2016
4. L. Dyka, Homilie na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, w: Młodzi do młodych, Homilie na rok A, Kraków 2016, s. 38-44.
Można zakupić.

2018
5. L. Dyka, Myśli do homilii na niedziele i święta. Dla dorosłych (V niedziela wielkanocna, NMP Królowej Polski, VI niedziela wielkanocna, Wniebowstąpienie Pańskie), Homo Dei 1(2018), s. 170-176.
Można zakupić.

2020
6. L. Dyka, Myśli do homilii na niedziele i święta (XXVII, XXVIII, XXIX i XXX niedziela zwykła), Homo Dei 3-4(2020), s. 235-242.
Można zakupić.