14.03.2021 niedziela

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” (J 3,14-21).

No właśnie, tego potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa. Trzeba, bo On był wywyższony w naszym życiu, by Jego Imię było uczczone, by w naszym sercu zamieszkała światłość świata. Wtedy nie zginiemy na wieki. Czy to jest możliwe? Jeżeli metalowy wąż na pustyni miał moc ratowania życia, to jak wielką moc ma Jezus. Tylko trzeba Go wywyższyć, trzeba na Niego patrzeć. †

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.